Στατιστικά της Υπηρεσίας Voice over IP

Αριθμός και Διάρκεια Κλήσεων ανά Δίμηνο

Δίμηνο: Έτος: